Toimitusehdot – Haukiputaan Täyskuitu

1 YLEISTÄ

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Auks Oy:n (jäljempänä ”Haukiputaan Täyskuitu”) palvelujen toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkaille (jäljempänä ”Asiakas”). Lisäksi sovelletaan mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Haukiputaan Täyskuidun palveluilla tarkoitetaan kulloinkin tarjottavina olevia palveluita kuten valokuituliittymä-, Internet-, data- ja muita vastaavia palvelut. Näitä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös laitteisiin.

2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Haukiputaan Täyskuidun ja Asiakkaan välinen sopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella tai Haukiputaan Täyskuidun tilausvahvistuksella.

Viestintäpalvelua koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Viestintäpalvelua koskeva sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti edellyttäen, että sopimuksen sisältöä ei voi yksipuolisesti muuttaa ja että sopimus säilyy osapuolten saatavilla. Muuta palvelua koskeva sopimus on mahdollista tehdä vapaamuotoisesti. Valokuituliittymää ja muuta palvelua koskeva sopimus syntyy esimerkiksi sopimuksen allekirjoittamisella tai Haukiputaan Täyskuidun tilausvahvistuksella, esimerkiksi sähköpostina, tekstiviestinä tai verkkomaksuna Asiakkaalle/Asiakkaalta tai kun Asiakas on allekirjoituksellaan sitoutunut valokuituliittymän tai muun Palvelun tilaukseen tai suorittanut hinnaston mukaiset tai muutoin sovitut ennakkomaksut.

Ennen sopimuksen voimaan astumista Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot Bisnoden tai Suomen Asiakastiedon rekisteristä ja vaatia kohtuullista vakuusmaksua tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä harkintansa mukaan.

3 TILAUSVAHVISTUS

Haukiputaan Täyskuitu vahvistaa liittymätilauksen lähettämällä Asiakkaalle liittymätilauksen yhteydessä tilausvahvistuksen, jossa määritellään:

 • Alustava arvio toimitusaikataulusta
 • Liittymätoimituksen alustava hinta
 • Toteutettavan liittymän tyyppi
 • Toimituksen sisältävät palvelut
 • Palvelun alustava käyttöönottopäivämäärä

Tilauksen katsotaan muuttuvan sopimukseksi neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua tilausvahvistuksen saapumisesta Asiakkaalle. Mikäli Asiakas haluaa muuttaa tilauksen sisältöä tai peruuttaa tilauksen tulee kyseiset muutokset tehdä sanotun ajan kuluessa kirjallisesti Haukiputaan Täyskuidulle.

4 PALVELUN TOIMITUS JA TUOTTAMINEN

4.1 Yleistä

Haukiputaan Täyskuitu toimittaa liittymän parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisena kuin osapuolet ovat liittymäkohtaisessa sopimuksessa tai muutoin sopineet. Haukiputaan Täyskuitu voi käyttää alihankkijoita sekä liittymän että palveluiden toimittamisessa ja tuottamisessa. Asiakkaan on annettava Haukiputaan Täyskuidulle riittävät ja oikeat tiedot toimitukseen kuuluvien töiden tekemistä varten sekä muutoinkin myötävaikutettava Palvelun toimittamiseen. Asiakas vastaa Haukiputaan Täyskuidulle antamistaan tiedoista ja ohjeista.

4.1.1 Tunnisteet

Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus päättää Asiakkaan käyttöön tulevista käyttäjätunnuksista, osoitteista, numeroista ja muista vastaavista tunnisteista. Kyseiset tiedot säilyvät Haukiputaan Täyskuidun omistuksessa eikä Asiakkaalla ole niihin oikeuksia sopimuksen päätyttyä, ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakkaan on säilytettävä saamiaan tunnisteita, kuten käyttäjätunnuksia ja salasanoja huolellisesti. Asiakas vastaa kaikesta Asiakkaalle myönnettyjen tunnuksien avulla tapahtuneesta käytöstä. Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus muuttaa Asiakkaalle annettuja tunnisteita, jos lainsäädännöstä, viranomaismääräyksistä tai viestintäverkosta, Asiakkaasta, palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai tietosuojasta johtuu taikka muut vastaavat syyt sitä edellyttävät. Haukiputaan Täyskuitu ilmoittaa muutoksista pääsääntöisesti kaksi (2) kuukautta tai muuten kohtuullisessa ajassa ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaan on ilmoitettava Haukiputaan Täyskuidulle viipymättä yhteystietojensa tai käyttäjän yhteystietojen muuttumisesta tai muiden palvelukohtaisten tietojen muuttumisesta.

4.1.2 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot, asennuspaikka ja rasite Ennen kiinteistön liityntäyhteyden asentamista on Asiakkaan osoitettava kiinteistöstä tilat asennuspaikaksi ja maadoitettu sähköpistorasia päätelaitteelle. Liityntäyhteydestä syntyy kiinteistölle pysyvä rasite.

4.1.3 Kiinteistön liittäminen ja urakkarajat

Kiinteistö liitetään Haukiputaan Täyskuidun laajakaistaverkkoon Haukiputaan Täyskuidun päättämän rakennusaikataulun mukaisesti. Maastotöiden urakkaraja on kiinteistön liityntäpisteessä. Kiinteistöllä olevien rakenteiden näyttö- ja muut velvollisuudet ovat Asiakkaan vastuulla. Haukiputaan Täyskuidun verkon urakkarajana toimii kytkentöjen osalta Asiakkaan osoittama paikka kytkentärasialle, johon Asiakkaan hankkima päätelaite myös kytketään Asiakkaan toimesta. Toimitukseen eivät kuulu päätelaite, kiinteistön sisäverkko tai muut päätelaitteeseen liitettävät laitteet. Liityntäyhteys on Haukiputaan Täyskuidun omaisuutta liityntäpisteestä asennuspaikkaan.

4.2 Toimituksen edellytykset

Toimituksen edellytyksenä Asiakas vastaa siitä, että

 • Vaaditut maksut Haukiputaan Täyskuidulle on suoritettu.
 • Asiakas antaa Haukiputaan Täyskuidun tarpeelliset tiedot toimitusosoitteena olevan toimitusosoitteen piirustuksista (rakennuksen pohjapiirustus ja asemapiirustus/ tonttikartta) sekä muut toimittamisen edellyttämät Haukiputaan Täyskuidun tarvitsemat tiedot ja niissä tapahtuneet muutokset hyvissä ajoin ennen toimitusta.
 • Asiakkaan nimeämässä toimitusosoitteessa on jatkuvasti riittävä sähkö- ja sisäjohtoverkko. Päätelaitteelle on varattu maadoitettu ja ukkossuojattu pistorasia.
 • Asiakkaan laitteiden tulee täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset sekä sähköturvallisuusmääräykset ja niiden tulee olla toimintakunnossa.
 • Asiakkaan nimeämässä toimitusosoitteessa tulee olla jatkuvasti riittävä määrä hyvälaatuista sähköenergiaa saatavilla. Ellei erikseen sovita, Asiakas antaa em. sähköenergian sekä mahdollisesti tarvittavan laitepaikan korvauksetta Haukiputaan Täyskuidun käytettäväksi siinä laajuudessa kuin palvelun toimittaminen edellyttää.
 • Asiakas on varmistanut, ettei liittymässä käytettävistä laitteista ja ohjelmistoista aiheudu Haukiputaan Täyskuidun verkon toiminnalle tai sen muille käyttäjille häiriötä.
 • Asiakas varaa Haukiputaan Täyskuidun toimitusta ja sen valmistelua varten toimitusosoitteeseen esteettömän pääsyn ja Asiakas tai asiakkaan edustaja voi olla toimituksessa läsnä. Asiakas vastaa ohjeiden mukaisista toimenpiteistä liittymän toimituksen yhteydessä (esim. kaapelin läpiviennin määritys ja teko, maisemointi, kiinteistön alueella sijaitsevien kaapeleiden / salaojien määrittäminen).
 • Asiakas huolehtii, että palvelun rakentamiseen tai kytkemiseen kolmannelta osapuolelta tarvittavat luvat tai suostumukset saadaan ja Asiakas vastaa niistä johtuvista lisäkustannuksista.
 • Asiakkaan antamat tiedot palvelun toteuttamiseksi ovat aina oikeat ja riittävät.

Liittymän toimitus edellyttää lisäksi, että liittymän rakentamiseen tai kytkemiseen sekä Asiakkaalta että kolmansilta osapuolilta tarvittavat luvat tai suostumukset ym. saadaan tavanomaisessa hakuprosessissa tai – menettelyssä. Sopimuksen tekemällä Asiakas luovuttaa Haukiputaan Täyskuidun oikeuden sijoittaa, säilyttää ja ylläpitää korvauksetta toimituskohteessa sijaitsevalle kiinteistölle tarvittavat kuituverkon osat. Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus rakentaa kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin.

Rakennettava kuituverkko on Haukiputaan Täyskuidun omistama tai hallinnoima, joten siitä syntyy pysyvä rasite kiinteistölle. Haukiputaan Täyskuitu varaa oikeuden purkaa liittymäsopimus, mikäli kiinteistön liittämiselle todetaan olevan sen sijainnista, kaapelipituuksista, maastosta tai muista syistä johtuvia olennaisia esteitä.

4.3 Palvelun tuottaminen

Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Haukiputaan Täyskuitu on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Muutokset pyritään tekemään siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä Asiakkaalle. Haukiputaan Täyskuitu ilmoittaa Asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Haukiputaan Täyskuitu voi lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottamisen ilmoittamanaan ajankohtana perustellusta syystä. Haukiputaan Täyskuidulla on tällöin myös oikeus korvata palvelu toisella palvelulla, jonka tekninen toimintakyky ja käytettävyys vastaavat vähintään alkuperäistä palvelua tai ominaisuutta. Korvaavan palvelun hinta voi poiketa alkuperäisen palvelun hinnasta. Haukiputaan Täyskuidun tulee ilmoittaa Asiakkaalle tällaisesta muutoksesta viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Jos Asiakas ei hyväksy Haukiputaan Täyskuidun tarjoamaa korvaavaa palvelua, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä kirjallisesti Haukiputaan Täyskuidulle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Haukiputaan Täyskuidun palvelun tai sen osan päättymistä koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa Asiakkaan katsotaan hyväksyneen korvaava palvelu. Jos Haukiputaan Täyskuitu ei tarjoa korvaavaa palvelua, Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus päättää sopimus lopetettavan palvelun tai sen ominaisuuden osalta siihen hetkeen, kun palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen loppuu.

Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus päättää verkkonsa alueellisesta kattavuudesta sekä sen ominaisuuksista. Haukiputaan Täyskuitu voi optimoida verkon osia ja toimintoja verkkoliikenteen, palveluiden toimivuuden, tietoturvan, tietosuojan tai käytettävyyden turvaamiseksi. Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus mitata, reitittää ja suodattaa tietoliikennettä välttääkseen verkkoyhteyden tai palvelun ylikuormittumisen. Tämä saattaa vaikuttaa tarjottavien palveluiden laatuun. Lisäksi on oikeus hallinnoida liikennettä verkoissaan, tilapäisesti keskeyttää palvelun käyttö tai sulkea palvelu ja toteuttaa muitakin välttämättömiä toimenpiteitä, jos se on tarpeen verkkoliikenteen, palveluiden toimivuuden, tietoturvan tai käytettävyyden turvaamiseksi.

5 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT

5.1 Kiinteistöyhtiö

Kiinteistöyhtiö voi valita seuraavista palvelutasoista kuituliitynnän osalta:

 • Kiinteistöyhtiö liittää kaikki asunnot kuituverkkoon. Tällöin kiinteistöyhtiö on sopimussuhteessa Haukiputaan Täyskuidun liitynnän osalta. Asukkaan hankkiessa kuituverkon palveluja asukas tekee Palvelusopimuksen Haukiputaan Täyskuidun kanssa tai palveluja toimittavan kolmannen osapuolen kanssa.
 • Kiinteistöyhtiö tilaa edellisen lisäksi palveluja asukkaiden puolesta kaikille asukkailleen. Tällöin kiinteistöyhtiö on sopimussuhteessa Haukiputaan Täyskuidun liitynnän ja valitsemiensa palveluiden osalta ja kiinteistöyhtiö maksaa valitsemansa palvelut. Asukkaan hankkiessa muita kuituverkon palveluja, asukas tekee Palvelusopimuksen Haukiputaan Täyskuidun kanssa. Liityntärajapinta on kohteen talojakamossa tai vastaavassa tilassa, jossa sisäjohtoverkon johdot tai sisäverkkoon kuuluvat kiinteistöyhtiön laitteet liitetään Haukiputaan Täyskuidun kuituverkkoon. Kuituverkkoliittymän toimittamisen jälkeen Kohteen alueella sijaitsevien valokuitukaapelien omistus jää Haukiputaan Täyskuidulle, joka vastaa niiden normaalista huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Erikseen sovittaessa Haukiputaan Täyskuitu voi toteuttaa ja ylläpitää kiinteistöyhtiön sisäverkon.
 • Kiinteistöyhtiö sallii Haukiputaan Täyskuidun sijoittaa tekniset laitteet kohteeseen ilman erillistä veloitusta. kiinteistöyhtiö edistää asukkaiden mahdollisuutta liittyä kuituverkon palvelujen käyttäjäksi. Asukkaan liittyessä kuituverkon palvelujen piiriin, asukas tekee sopimuksen fyysisestä liitynnästä ja valitsemistaan palveluista Haukiputaan Täyskuidun kanssa.

5.2 Omakotitalo (sovelletaan kodin, yrityksen tai mökin liittymiin)

Jos Asiakas ei ole omakotitalon tai hallinnanjakosopimuksella omistetun kiinteistön omistaja, tulee Asiakkaan hankkia kohteen omistajan/omistajien kirjallinen suostumus liittymissopimuksen tekemiseen. Liityntärajapinta on kohteen talojakamossa tai vastaavassa tilassa, jossa sisäjohtoverkon johdot tai sisäverkkoon kuuluvat Asiakkaan laitteet liitetään Haukiputaan Täyskuidun kuituverkkoon. Kuituverkkoliittymän toimittamisen jälkeen kohteen alueella sijaitsevien valokuitukaapelien omistus jää Haukiputaan Täyskuidulle, joka vastaa niiden normaalista huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa Asiakas. Asiakas vastaa valokuitukaapelin kaikesta huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa Asiakas tai kiinteistön omistaja.

5.3 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että kiinteistön omistaja antaa Haukiputaan Täyskuidulle oikeuden käyttää kiinteistön aluetta tarvittavien maansiirto- ja kaivutoimenpiteiden tai muiden valokuituliittymän kannalta tarpeellisten toimenpiteiden suorittamiseksi (mukaan lukien kuituverkon käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet). Asiakas vastaa reiän sopivan paikan merkitsemisestä kiinteistön rakennuksen seinään kaapelin läpivientiä varten Haukiputaan Täyskuidun antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli normaalista asennuksesta poikkeavia kustannuksia ilmenee, Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus periä ne Asiakkaalta. Asiakas tai kiinteistön omistaja on velvollinen merkitsemään kiinteistön alueella sijaitsevan muun infran, kuten vesi-, sähkö- ja muut asennukset, joista Asiakas tai kiinteistön omistaja on itse vastuussa. Haukiputaan Täyskuitu ei vastaa kiinteistöllä asennuksesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista istutuksille, pihateille, nurmikolle tai maassa jo oleville johdoille, putkille tai muulle vastaavalle omaisuudelle.

5.4 Toimituksen vastaanotto

Asiakas on hyväksynyt toimituksen vastaanotetuksi Haukiputaan Täyskuidun toteamana toimituspäivänä, jos

 • Asiakas on ottanut liittymän tai palvelun käyttöön tai
 • Asiakas ei ole reklamoinut toimituksesta kahdeksan (8) päivän kuluessa Haukiputaan Täyskuidun ilmoittamasta toimituspäivästä lukien.

Haukiputaan Täyskuitu antaa tarvittavat käyttöohjeet toimituksen yhteydessä tai toimittaa ne myöhemmin, kuitenkin ennen liittymän aktiivikäyttöön ottamista. Käyttöohjeen puuttumista tai vähäistä säätö- tms. tarvetta ei katsota toimituksen viivästymiseksi tai virheeksi, jos puute ei estä liittymän käyttämistä.

5.5 Toimituksen sisällön rajoitukset

Liittymän toimituksiin ei kuulu laitteiston toimitus. Toimitukseen ei kuulu myöskään ohjelmistojen toimitusta. Laitetoimituksiin ei kuulu säännöllistä huoltoa tai ylläpitoa. Liittymän toimitukseen ei sisälly sisäjohtoverkkotöitä.

6 LIITTYMÄN KÄYTTÖ

6.1 Yleistä

Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, hyvää Internettapaa, annettuja ohjeita sekä maksaa Haukiputaan Täyskuidulle liittymästä ja/tai palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakkaan tulee käyttää palveluita siten, että Haukiputaan Täyskuidulle tai kolmannelle osapuolelle ei aiheudu vahinkoa tai haittaa. Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan ja sitoutuu noudattamaan soveltuvia lakeja ja säädöksiä. Asiakas saa käyttää palvelua vain omassa toiminnassaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä palvelua, ellei tästä ole sovittu kirjallisesti erikseen.

6.2 Palvelun käyttövälineet

Ellei toisin ole sovittu, Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelun käyttöä varten tarvittavat välineet, joita voivat olla esimerkiksi Asiakkaan tietokone, laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet. Asiakas vastaa siitä, että välineet ovat toimintakuntoisia. Lisäksi Asiakas vastaa siitä, että välineet eivät estä tai häiritse Haukiputaan Täyskuidun tai verkon toimintaa taikka verkon käyttöä tai sen muita käyttäjiä. Haukiputaan Täyskuitu ei vastaa Asiakkaan itse hankkimien välineiden toimivuudesta tai yhteensopivuudesta liittymän / palvelun kanssa.

6.3 Käyttövastuu

Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan liittymään tai palveluun ja käyttää niitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa omasta ja hänen käyttäjätunnuksillaan toimivan henkilön toiminnasta. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Haukiputaan Täyskuidun tai kolmannen palvelimelle toimittamistaan aineistoista, kuten teksteistä, ohjelmista, tiedoista tai tilauksista. Asiakas vastaa aineistonsa tekijän- ja teollisoikeuksista, lainmukaisuudesta sekä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Koska Haukiputaan Täyskuitu ei valvo liittymän käyttöä tai palvelua käyttäen hyväksi kolmansille osapuolille toimitettua tai heiltä saatua aineistoa, Haukiputaan Täyskuitu ei vastaa aineistojen sisällöstä, toimivuudesta tai saatavuudesta. Asiakkaan on käytettävä liittymää ja/tai palvelua siten, ettei käyttötavasta tai käytetyistä laitteista aiheudu häiriötä Haukiputaan Täyskuidulle, Haukiputaan Täyskuitu verkolle tai muun yleisen verkon toiminnalle, muille verkon käyttäjille tai kolmansille. Verkon toimintaa häiritsevät laitteet ja ohjelmistot on kytkettävä verkosta irti välittömästi. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan käyttämät laitteet ovat toimintakuntoisia ja määräysten mukaisia.

6.4 Palvelun käyttö omaan liiketoimintaan

Asiakas ei saa hyödyntää palvelua oman palvelunsa tai tuotteensa osana, eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluita ilman Haukiputaan Täyskuitu suostumusta. Palvelun myynnistä Asiakkaan oman palvelun tai tuotteen osana tulee aina erikseen sopia Haukiputaan Täyskuidun ja Asiakkaan kesken.

6.5 Palvelun käyttö välitykseen

Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä liittymänsä kautta palveluun eikä jakaa palvelua Asiakkaan organisaation/käyttöpaikan ulkopuolelle sopimatta tästä kirjallisesti etukäteen Haukiputaan Täyskuidun kanssa.

7 TIETOTURVA

Osapuolet sitoutuvat kumpikin omalta osaltaan huolehtimaan ja vastaamaan tietoturvasta ja tietosuojasta sekä noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä. Haukiputaan Täyskuitu vastaa oman verkkonsa tietoturvasta. Haukiputaan Täyskuitu ei vastaa julkisen internetverkon tietoturvasta tai siellä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista Haukiputaan Täyskuidun vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista. Haukiputaan Täyskuidun on oikeus ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi viestien välittämisen ja vastaanottamisen estäminen tai tietoturvaa vaarantavien haittaohjelmien poistaminen viesteistä.

Asiakas vastaa itse palvelun käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan tietoliikenneverkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä liittymän tietoturvasta ja siihen liittyvistä turvamekanismeista. Asiakas vastaa oman ympäristönsä, pääte- yms. laitteidensa ohjelmoinnista ja suojaamisesta mahdollisia ulkoisia uhkia vastaan (esim. tietojärjestelmiin tunkeutumisen estävät palomuurit). Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen tietoliikenne viruksien ym. aiheuttamista vahingoista myös Haukiputaan täyskuidulle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ainoastaan siihen tarkoitukseen ja siinä laajuudessa kuin sopimuksessa on sovittu tai palvelua koskevissa erityisehdoissa tai käyttöohjeissa on kerrottu. Asiakkaan tulee varmistaa esimerkiksi, että:

 • Palvelun käytöstä ei aiheudu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa tai häiriötä Haukiputaan Täyskuidulle, viestintäverkon toimivuudelle, muille verkon käyttäjille tai kolmansille tahoille.
 • Asiakkaan tilaama, hankkima tai toimittama aineisto tai palvelun käyttö ei vaaranna palvelun tai viestintäverkon tietoturvaa tai käytettävyyttä, eikä loukkaa Haukiputaan Täyskuidun tai muiden oikeuksia, hyvää tapaa tai lain ja viranomaisten määräyksiä, mukaan luettuna tietosuojasäännöksiä.

Asiakkaan on kytkettävä välittömästi irti viestintäverkosta verkon tai palvelun toimintaa häiritsevät laitteet tai ohjelmistot. Häiriö- tai haittatilanteissa Haukiputaan Täyskuidun on oikeus kytkeä laitteet tai ohjelmistot irti verkosta Asiakasta kuulematta, jos tämä on välttämätöntä Haukiputaan Täyskuidulle, verkolle tai muille käyttäjille tai kolmansille aiheutuvien häiriöiden ja haittojen estämiseksi. Asiakas vastaa määräysten vastaisista päätelaitteista Haukiputaan Täyskuidulle, verkolle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista.

8 PALVELUN TUOTTAMISEN YHTEYDESSÄ SYNTYVIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Haukiputaan Täyskuitu voi käsitellä lain mukaisin edellytyksin asiakasrekisteritietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa asiakasrekisterin kulloinkin voimassa olevassa tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa lain mukaisin edellytyksin. Tietosuojaselosteet löytyvät Haukiputaan täyskuidun verkkosivuilta. Asiakkaalla on oikeus kieltää Haukiputaan Täyskuitua käyttämästä ja luovuttamasta häntä koskevia asiakastietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin. Haukiputaan Täyskuitu voi käsitellä välitys- ja sijaintitietoja muun muassa palvelujen toteuttamiseksi ja käyttämiseksi, laskutusta ja teknistä kehittämistä varten sekä markkinointitarkoituksiin voimassa olevan lain mukaisesti.

9 KÄYTÖN KESKEYTYKSET

Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus keskeyttää kaikkien liittymien ja palveluiden käyttö välittömästi kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

 • Asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut erääntynyttä saatavaa kahden (2) viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä,
 • Asiakkaan vastuulla olevasta palvelun tai liittymän käytöstä, ohjelmistoista tai laitteista aiheutuu haittaa tai häiriötä verkolle, sen käytölle, muille käyttäjille tai Haukiputaan Täyskuidulle tai asiakas muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja,
 • tietoliikenteen turvaamiseksi,
 • Asiakas on haettu selvitystilaan, saneerausmenettelyyn tai konkurssiin, Asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai Asiakas on muuten todettu maksukyvyttömäksi,
 • Asiakas ei ole asettanut vaadittua vakuutta,
 • Asiakas ei kehotuksesta huolimatta noudata sopimusehtoja tai rikkoo olennaisesti sopimusta,
 • Asiakas on esim. kaupparekisterimerkinnän perusteella lakannut olemasta tai Asiakasta ei tavoiteta tähän sopimukseen liittyen,
 • Palvelun käyttötavasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta laitteesta on aiheutunut tai aiheutuu haittaa tai häiriötä Haukiputaan Täyskuidun laitteille, viestintäverkolle, tietoliikenneyhteyksien käytölle tai muille asiakkaille tai käyttäjille tai Asiakas ei korjaa epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja muistutuksesta huolimatta,
 • Keskeyttäminen on tarpeen palvelun tai sen osan korjaamista, päivittämistä, ylläpitoa tai kunnossapitoa varten, palveluun liittyvän viestintäverkon tai sen osan korjausta tai rakentamista varten, tai palvelun tietoturvallisuuden, käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi, tai
 • jos lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

Haukiputaan Täyskuitu pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Haukiputaan Täyskuitu ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan Asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Haukiputaan Täyskuitu ei vastaa toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta eikä keskeytyksestä makseta korvauksia. Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus ennalta ilmoittamatta ja viivytyksettä keskeyttää ja estää välittömästi sellainen palvelun käyttö ja tietoliikenne, sekä poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai Haukiputaan Täyskuitu perustellusti katsoo loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräyksiä. Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä.

10 HUOLTO, KORJAUKSET JA MUUTOKSET

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan Haukiputaan Täyskuidun normaalina työaikana mahdollisimman nopeasti. Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus tehdä tai teettää tietoverkossaan asennus-, huolto- ja muutostöitä. Haukiputaan Täyskuitu ei ole vastuussa, jos kyseisten töiden vuoksi Asiakkaan liittymän/palvelun käytön edellyttämiä välineitä tai tietojärjestelmää on säädettävä, muulla tavalla mukauttaa, tai ne eivät enää riitä palvelun toteuttamiseen taikka käyttämiseen tai Asiakkaan palvelunkäytön edellyttämissä välineissä tai tietojärjestelmässä ilmenee muita seurauksia. Haukiputaan Täyskuidulla ei ole velvollisuutta korjata sellaisia vikoja ja häiriöitä, jotka johtuvat Asiakkaan, muun käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulla olevasta syystä, kuten palvelun virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta palvelun käyttöä koskevien ohjeiden noudattamisessa tai palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, ohjelmistoista, asetuksista, määrityksistä tai yhteyksistä. Jos Asiakas ilmoittaa Haukiputaan Täyskuidulle palvelun tai Haukiputaan Täyskuidun tietoliikenneverkon viasta, joka myöhemmin ilmenee aiheutuneen Asiakkaan omista välineistä tai tietojärjestelmästä, on asiakas korvausvelvollinen Haukiputaan Täyskuidulle aiheutuneista kuluista tai vahingoista.

11 VASTUU VIRHEISTÄ JA VAHINGONKORVAUSVASTUU

11.1 Haukiputaan Täyskuidun vastuu

Haukiputaan Täyskuitu vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat Haukiputaan Täyskuidun tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Haukiputaan Täyskuitu ensisijaisesti korjaa virheet ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, Haukiputaan Täyskuitu vastaa Asiakkaalle virheen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista. Haukiputaan Täyskuidun vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään yhden kuukauden kyseisen palvelun kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Jos vain palvelun osa on Haukiputaan Täyskuidun tuottamuksen takia virheellinen, korvausvastuu rajoittuu kyseisen palvelun osan kolmen kuukauden maksuja vastaavaan määrään. Haukiputaan Täyskuitu ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia. Mikäli Haukiputaan Täyskuitu ei kykene toimittamaan Asiakkaan ostamaa liittymänopeutta johtuen teknisistä rajoituksista, asiakkaalla on oikeus vaihtaa liittymänopeutta. Mikäli liittymää ei kyetä lainkaan toteuttamaan johtuen esimerkiksi Haukiputaan Täyskuidun verkosta tai laitteista, on Haukiputaan Täyskuidulla velvollisuus purkaa sopimus ja hyvittää Asiakkaan liittymästä jo Haukiputaan Täyskuidulle maksamat laskut.

11.2 Haukiputaan Täyskuidun vastuunrajoitukset

Haukiputaan Täyskuitu ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat muun muassa:

 • siitä, että palvelu ei vastaa Asiakkaan tarpeita tai tavoitteita,
 • palvelusta, internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevasta Asiakkaan tai kolmannen tahon tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta,
 • mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat Asiakkaan tai muun käyttäjän huolimattomuudesta (esimerkiksi ukkosen rikkoma päätelaite), laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta taikka siitä, että Asiakas ei ole täyttänyt sopimusta,
 • lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen rikkomisesta Asiakkaan palvelun käytön yhteydessä,
 • informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä,
 • katkoksista tai häiriöistä tietoliikenneverkon toiminnassa, lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä,
 • ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, vientilisenssien epäämistä, lakkoa, työselkkausta, lainsäännöksiä ja viranomaismääräyksiä, luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli-tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Edellä olevaa noudatetaan myös silloin, kun este kohtaa Haukiputaan Täyskuidun alihankkijaa. Esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä.
 • Asiakkaan huoneiston ja/tai kiinteistöyhtiön teknisesti riittämättömän tai puutteellisen talokaapeloinnin aiheuttamista esteistä tai haitoista liittymän toimittamiseen.

11.3 Asiakkaan vastuu

Jos Asiakas käyttää tai sallii palvelua tai liittymää käytettävän lain tai hyvän tavan vastaisesti ja se vahingoittaa Haukiputaan Täyskuitu tai tämän hyvää mainetta, asiakas vastaa Haukiputaan Täyskuidulle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa Haukiputaan Täyskuidulle, Haukiputaan Täyskuidun käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava Haukiputaan Täyskuidulle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu korvaamaan kolmannelle osapuolelle Asiakkaan toimenpiteiden tai Asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai Asiakkaan laitteiston ja Haukiputaan Täyskuidun verkon yhteensopimattomuuden vuoksi. Jos kolmas osapuoli käynnistää Haukiputaan Täyskuitua vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin Haukiputaan Täyskuitua vastaan Asiakkaan toiminnan takia, Asiakas vastaa tästä Haukiputaan Täyskuidulle aiheutuvista kustannuksista. Jos Haukiputaan Täyskuitu joutuu Asiakkaasta johtuvasta syystä vahingonkorvausvelvolliseksi kolmanteen nähden, on Asiakas velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon Haukiputaan Täyskuidulle. Asiakas vastaa uuden päätelaitteen hankintakustannuksesta, mikäli päätelaite on rikkoutunut Asiakkaan huolimattomuudesta johtuvasta syystä, kuten jättämällä päätelaite seinään ukkosen ajaksi (ukkosen rikkoma päätelaite).

12 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

12.1 Sopimuksen voimassaolo ja Irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai sopimuksessa mainitun määräajan. Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Määräaikaisuuden päätyttyä sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas ja Haukiputaan Täyskuitu voivat irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen neljäntoista (14) vuorokauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti tai suullisesti.

12.2 Sopimuksen purkaminen

Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, jos sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin kohtuutonta haittaa Haukiputaan Täyskuidulle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa Haukiputaan Täyskuidulle kohtuuttomia kustannuksia. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus Haukiputaan Täyskuidun viivästyksen tai virheen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen eikä Haukiputaan Täyskuitu korjaa menettelyään kolmenkymmen (30) päivän kuluessa Asiakkaan kirjallisesta vaatimuksesta. Sopimuksen purkaminen voi kohdistua vain siihen palveluun tai yhteyteen, johon viivästys tai virhe kohdistuu.

Haukiputaan Täyskuitu voi purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain päättymään välittömästi seuraavissa tapauksissa:

 • Jos yhteys tai palvelu on ollut suljettuna maksamattomien laskujen takia vähintään yhden (1) kuukauden.
 • Asiakas ei ole yhden (1) kuukauden kuluessa Haukiputaan Täyskuidun lähettämästä kehotuksesta täyttänyt maksuvelvoitettaan.
 • Asiakas on haettu selvitystilaan, saneerausmenettelyyn tai konkurssiin, Asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai Asiakas on muutoin vastaavalla tavalla todettu maksukyvyttömäksi.
 • Asiakas häiritsee muuta tietoliikennettä tai muita verkon käyttäjiä esimerkiksi lähettämällä roskapostia.
 • Asiakas käyttää tai sallii käytettävän palvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti.
 • Asiakas välittää kolmannen osapuolen liikennettä.
 • Viranomainen on todennut, että palvelua on käytetty tahalliseen viestinnän estämiseen tai häiritsemiseen.
 • Asiakas on muutoin olennaisesti ja huomautuksesta huolimatta laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan.

Jos Haukiputaan Täyskuitu purkaa sopimuksen yllä mainituista syistä, Haukiputaan Täyskuitu ei palauta sopimuksen liittymis-, käyttöönotto- tai toimitusmaksua sopimuksen päättyessä eikä Haukiputaan Täyskuitu ole velvollinen palauttamaan jo suoritettuja palvelumaksuja niiltä osin kuin niihin voidaan katsoa kohdistuvan palvelusuorituksia.

12.3 Etukäteismaksujen palautus

Jos Haukiputaan Täyskuitu irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen kattamiseen. Jos Asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksetusta hinnasta palautetaan suunnittelu- ja varautumiskustannukset ylittävä osa. Asennusmaksuja ei palauteta.

12.4 Tilapäinen irtisanominen

Liittymän käytön tilapäinen irtisanominen on mahdollista ja siihen sovelletaan Haukiputaan Täyskuitu voimassa olevaa hinnastoa.

12.5 Julkiset IP osoitteet sopimuksen päättyessä

Asiakkaan oikeus käyttää Haukiputaan Täyskuitu Asiakkaalle käyttöön antamia julkisia IP osoitteita päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Haukiputaan Täyskuitu ei vastaa osoitemuutoksista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

12.5 Sähköpostit ja kotisivu sopimuksen päättyessä

Asiakkaan oikeus käyttää Haukiputaan Täyskuitu tietojärjestelmiin tallennettuja, Asiakkaan käytössä olevia tietoja, kuten sähköpostit, kotisivut sekä muut Haukiputaan Täyskuitu palvelimille tallennetut asiakkaan tiedostot, päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Asiakas vastaa itse tietojensa siirtämisestä omiin tietojärjestelmiinsä ennen sopimuksen päättymistä. Haukiputaan Täyskuitu ei vastaa sähköpostilaatikkoon saapuvien sähköpostien säilytyksestä sopimuksen päätyttyä. Mikäli Asiakas ei ole siirtänyt tietojaan pois Haukiputaan Täyskuitu palvelimilta ennen sopimuksen päättymistä, Haukiputaan Täyskuitu ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaan tietojen katoamisesta Haukiputaan Täyskuitu tietojärjestelmistä.

12.6 Sopimuksen siirtäminen

Liittymä voidaan luovuttaa toiselle osapuolelle. Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti Haukiputaan Täyskuidulle, kun hän on sopinut liittymän luovutuksesta. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymämaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot on täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet vastatakseen sekä Haukiputaan Täyskuitu on hyväksynyt siirron saajan asiakkaakseen. Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus, ilman Asiakkaan suostumusta, siirtää sopimus kokonaan tai osittain sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle taholle sekä kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen mukainen liiketoiminta tai sen osa on siirtynyt. Haukiputaan Täyskuidulla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

12.7 Kuituverkon säilyminen kohteessa

Haukiputaan Täyskuidulla säilyy oikeus säilyttää ja ylläpitää korvauksetta kohteen alueelle sopimuksen johdosta tai sen voimassaoloaikana sijoitetut kuituverkon osat muuttumattomana mahdollisesta sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta huolimatta. Samoin Haukiputaan Täyskuidulla säilyy oikeus korvauksetta rakentaa kohteeseen ja ylläpitää siellä tarpeelliset kuituverkon osat voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti sekä oikeus rakentaa kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin.

13 SOPIMUSEHTOJEN JA HINNAN MUUTOKSET

13.1 Yleistä

Haukiputaan Täyskuidulla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja ja liittymän / palvelun sisältöä sekä näistä perittäviä maksuja. Haukiputaan Täyskuitu saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoittamatta niistä etukäteen. Haukiputaan Täyskuidun on ilmoitettava olennaisista muutoksista Asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Haukiputaan Täyskuitu ei vastaa muutoksista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

13.2 Sovellettava laki ja erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pääse sovinnolliseen ratkaisuun, saatetaan asia Oulun Käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

14  IMMATERIAALIOIKEUDET

Tämän sopimuksen perusteella Asiakkaalle ei siirry mitään tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Kaikki Haukiputaan Täyskuidun palveluihin ja tuotteisiin liittyvät omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat Haukiputaan Täyskuidulle tai kolmannelle taholle. Asiakas saa palveluun sekä siihen liittyviin dokumentteihin ja aineistoihin käyttöoikeudet sopimuksen voimassaoloajaksi siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä palveluiden hyödyntämiseksi sopimuksen mukaisesti. Haukiputaan Täyskuitu ei vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista tai väitteistä, jotka tekee sellainen taho, jolla on määräysvalta Asiakkaaseen tai johon Asiakkaalla on määräysvalta tai jotka johtuvat palvelun käyttämisestä sopimuksen vastaiseen käyttötarkoitukseen, Asiakkaan palveluun tai toimituksen kohteeseen tekemästä muutoksesta, johtuvat toimituksen kohteen käyttämisestä yhdessä muun kuin Haukiputaan Täyskuidun toimittaman tai hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa tai on vastoin Haukiputaan Täyskuidun antamia ohjeita tai koskevat muuta kuin Haukiputaan Täyskuidun tuottamaa palvelua, ohjelmistoa tai palvelun osaa.

15 HAUKIPUTAAN TÄYSKUIDUN TILMOITUKSET ASIAKKAALLE

15.1 Ilmoittamistavat

Haukiputaan Täyskuidun ilmoitukset Asiakkaalle voidaan toimittaa perille joko postitse, www-sivujen välityksellä tai sähköpostitse. Sähköpostitse ja www-sivujen välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan tässä sopimuksessa tarkoitetussa palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sanotussa järjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseen tai www-sivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin.

15.2 Muutokset yhteystiedoissa

Asiakkaan nimen, katu-, posti- ja sähköpostiosoitteen ja Asiakasta mahdollisesti edustavan yhteyshenkilön tietojen on oltava aina Haukiputaan Täyskuidun tiedossa.

16 VOIMASSAOLO

Nämä yleiset sopimusehdot ovat päivitetty 15.6.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.